Privacyverklaring MUS juridisch advies

 

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door MUS juridisch advies geleverde producten en diensten.

 

MUS juridisch advies gevestigd te Kampen, Ambachtsstraat 21, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

MUS juridisch advies verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die MUS juridisch advies van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door MUS juridisch advies in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

 

Verwerkt MUS juridisch adviesook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. MUS juridisch advies verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, behoudens specifiek door u verstrekt en onder uw toestemming.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met MUS juridisch advies, dan willen wij u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit MUS juridisch advies.

 

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is MUS juridisch advies gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt MUS juridisch advies zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

MUS juridisch advies zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. MUS juridisch advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na het sluiten van het dossier bewaard MUS juridische advies uw dossier in het archief voor een termijn van maximaal vijf jaar.

 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

MUS juridisch advies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

MUS juridisch advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@mus-juridischadvies.nl .

 

Beveiliging

MUS juridisch advies hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. MUS juridisch advies heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij MUS juridisch advies toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval MUS juridisch advies gebruik maakt van de diensten van derden, zal MUS juridisch advies in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde  beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal MUS juridisch advies u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@mus-juridischadvies.nl .

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@mus-juridischadvies.nl .

 

MUS Juridisch Advies

Heeft u een juridisch probleem? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij verlenen juridisch advies, staan cliënten bij tijdens procedures en lossen conflicten op door middel van mediation. 

MUS Juridisch Advies is betrokken: wij luisteren aandachtig naar uw verhaal. Tijdens het gratis intakegesprek nemen wij uitgebreid de tijd om uw zaak helder te krijgen. Vervolgens maken wij een inschatting van de mogelijkheden en de kansen. 

Wij werken vanuit Kampen en staan cliënten uit heel Nederland bij. 

Zoekt u een betaalbaar juridisch advieskantoor, neem dan direct contact met ons op!

Klik hier

Over MUS Juridisch Advies

MUS Juridisch Advies is opgericht in 2015 door mr. Michaël U. Smis. Wij bieden juridische hulpverlening die aansluit bij de behoefte van de cliënt. Daarom werken wij niet met wachtlijsten, zijn wij in de avonduren en weekenden bereikbaar voor spoedgevallen en is het intakegesprek gratis. Ieder juridisch probleem is anders: wij zoeken naar de beste oplossing voor uw situatie. Voordat wij voor u aan de slag gaan maken wij een stappenplan. Op die manier weet u precies weet wat u kunt verwachten. Bij ons is het mogelijk om vaste prijsafspraken te maken, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent.


Lees verder